Νεφελαι I

Νεφελαι Iαʹ

Πρῶτον μὲν ὅ τι δρᾷς, ἀντιβολῶ, κάτειπέ μοι.
Οὐ γὰρ ἄν ποτε ἐξηῦρον ὀρθῶς τὰ μετέωρα πράγματα, εἰ μὴ κρεμάσας τὸ νόημα καὶ τὴν φροντίδα λεπτὴν καταμείξας ἐς τὸν ὅμοιον ἀέρα. Εἰ δ’ ὢν χαμαὶ τἄνω κάτωθεν ἐσκόπουν, οὐκ ἄν ποθ᾿ ηὗρον· οὐ γὰρ ἀλλ᾿ ἡ γῆ βίᾳ ἕλκει πρὸς αὑτὴν τὴν ἰκμάδα τῆς φροντίδος.

Je marche dans les airs et je contemple le soleil.
Je ne pourrais jamais pénétrer nettement dans les choses d'en haut, si je ne suspendais mon esprit, et si je ne mêlais la subtilité de ma pensée avec l'air similaire. Si, demeurant à terre, je regardais d'en bas les choses d'en haut, je ne découvrirais rien. Car la terre attire à elle l'humidité de la pensée.

Capture

Vevey, 3, 17 et 14.12.2015
Sony ILCE-7, Sony SAL 4.5-5.6/70-300G-SSM-II ; gauche : 70 mm, f 5.6, 1/2000, iso 100 ; centre : 70 mm, f.4.5, 1/200, iso 1250 ; droite : 300 mm, f 5.6, 1/400, iso 100


Edition

Triptyque .arw > .psd, 3633 x 8073 px, images, chacune, 3633 x 2423 px, 24.04.2018


Epreuves

Canon Pixma pro-10
5, Canon photo pro platinum, 24 x 48 cm, images, chacune, 19.8 x 13.2 cm, 17.09.2018


Texte et liens

Vevey, 8.02.2022